Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Dejepis - regionálna výchova DRV
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEO
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova INV
Informatika INF
Matematika MAT
Mediálna výchova MDV
Náboženská výchova NAV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Pohybové hry POH
Pracovné vyučovanie PRV
Prípodopis PRI
Prírodoveda PRI
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Svet práce SVP
Technika TECH
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Triednická hodina TRH
Triednická hodina TRH
Vlastiveda VLA
Výchova umením VYU
Výtvarná výchova VYV
Zemepis ZEM

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Janka Kráľa
    Žiarska 679/13, 031 04 Liptovský Mikuláš
  • +421 x 044/5533973
    mobil: 0911974744

Fotogaléria