Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola Janka Kráľa, Žiarska 679/13, Liptovský Mikuláš
Adresa školyŽiarska 679/13, 031 04 Liptovský Miákuláš
Telefón 044/5533973
E-mailzsjankakralalm@gmail.com
WWW stránkazsjankakralalm.edupage.org
ZriaďovateľMesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefón
RiaditeľPhDr. Eva Vondráková044/55339730911974744
ZRŠ I. stupeňMgr. Viera Vyšná044/55339730911974744
ZRŠ II. stupeňMgr. Viera Hyblerová044/55339730911974744
Vých. poradkyňaMgr. Vlasta Capková044/55339730911974744

Rada školy

Členovia Rady školyOd marca 2016
predsedaPaedDr. Janka Rýglová
pedagogickí zamestnanciMgr. Jana Pelachová
ostatní zamestnanciMgr. Petra Rosecká
zástupcovia rodičovJana Lešňanská
 Ing.Katarína Jurigová
 Martina Poláková
 Ingrid Niňajová
zástupca zriaďovateľaIng. Rudolf Urbanovič
 MUDr. Miroslav Boďa
 Mgr. Anna Dvorščáková
 Michal Paška

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
MZ 1.- 4. ročníkPaedDr. Janka Rýglová1. stupeň ZŠ
MZ ŠKDMgr. Jana Pelachovávychovávateľstvo, špec. pedagóg
PK spoločenskovedných predmetovMgr. Alena ŽemberováSJL, DEJ, CJ, výchovy
sekcia SJL a DEJMgr. Alena ŽemberováSJL, DEJ
sekcia CJMgr. Nataša KlimčíkováANJ, RUJ, NEJ
sekcia výchovných predmetovMgr. Soňa CisárováHUV, ETV, OBN, VYV
PK sekcia telesnej výchovyMgr. Zuzana DubovskáTSV
PK prírodovedných predmetovMgr. Marián MackoMAT, FYZ, INF, BIO, CHEM, TECH
sekcia MAT, INFMgr. Marián MackoMAT, INF
sekcia FYZ, TECHMgr. Eva HarmanováFYZ, TECH
sekcia BIO, CHEMgr. Monika ChovanováBIO, CHE, SVP
sekcia GEOMgr. Vladimíra KalinayováGEO
Koordinátor primárnej prevencie drogových závislostíMgr. Soňa KováčováNEJ, ETV
Koordinátor VMRMgr. Monika Chovanová, Mgr. Soňa KováčováBIO, CHE
Koordinátor ŠPZIng. Andrea Triznová ANJ,
Koordinátor ENVMgr. Monika ChovanováBIO, CHE

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 387

Počet tried: K. 1.9. 2016 sme otvorili 3 triedy prvého ročníka, ale nakoľko sa v priebehu prvého polroka viacerí žiaci odsťahovali, k 1.2.2017 sme pristúpili k organizačnej zmene a triedy sme zlúčili do dvoch.

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried22322222220
počet žiakov444061444534374339387
z toho ŠVVP 5638476746
z toho v ŠKD3934442621 1 147

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: súčet 52/ počet dievčat 24

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2016: súčet 49/ počet dievčat 23

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet 3/ počet dievčat 1

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Rozmiestnených bolo 37 žiakov 9. ročníka a 2 žiačky 5. ročníka, ktoré boli prijaté na Súkromnú umeleckú školu - tanečné konzervatórium.


 Gym 8.ročGym 5.ročGym 4.ročumelecké zdravotníckepoľn. lesníckeekonom.obchodnétechnické, dopravnéSOŠ ostatné
prihlásení239251863
prijatí229251863
% úspešnosti100%100%100%100%100%100%100%100%100%

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

Na 1. stupni prospelo s vyznamenaním 126 žiakov, prospelo veľmi dobre 17 žiakov, prospeli 3 žiaci, neprospel 1 žiak,

Z výchovných opatrení bolo na 1. stupni udelených:

69 pochvál triednym učiteľom, 23 pochvál riaditeľkou školy, 2 napomenutia triednym učiteľom, 4 pokarhania triednym učiteľom a 2 pokarhania RŠ

Na 2. stupni prospelo s vyznamenaním 64 žiakov, prospelo veľmi dobre 57 žiakov, prospelo 73 žiakov, Neklasifikovaní boli 4 žiaci, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku v zahraničí.

Z výchovných opatrení bolo na 2. stupni udelených:

37 pochvál triednym učiteľom, 74 pochvál riaditeľkou školy, 9 napomenutí triednym učiteľom, 4 pokarhania triednym učiteľom a 8 pokarhaní riaditeľkou školy.


TriedaANJBIODEJDRVETVFYZGEOHUVCHEINVINFMATNAVNAVNEJ
1.A1,05   1  1   1,411  
1.B               
1.C1   1  1   1,191  
2.A1,1   1  1  11,711  
2.B1   1  1  11,051  
3.A1,33   1  1 1 1,221  
3.B1,11   1  1 1 1,321  
3.C1,24   1  1 1 1,431  
4.A1,61   1  1 1 1,611  
4.B1,42   1  1 1,05 1,531  
5.A1,681,551,5   1,771,18  1,052   
5.B1,911,832,13   2,041,3  1,132,09   
6.A1,891,892,17  2,222,281,28  1,062,33   
6.B1,871,671,87  1,871,871,33  1,272,53   
7.A2,111,722,06  2,222,221,331,78 12,5  1,89
7.B21,561,89  2,282,111,391,89 1,172,28  2,2
8.A1,51,411,59  1,821,64 1,64 12,23   
8.B1,851,752,4  2,152,1 2,15 1,052,75   
9.A1,791,952,63  2,791,95 2,42 12,68  2,86
9.B2,222,942,63  2,332,21 2,33 1,172,56  2

TriedaOBNOBVPOHPRVPRIPRIPVORTVRUJSJLSPRSVPTECHTSVTEV
1.A      1,05  1,321  1 
1.B               
1.C      1  1,331  1 
2.A      1,05  1,481  1 
2.B      1,05  1,211  1 
3.A     1,22   1,441   1
3.B     1,11   1,261   1
3.C     1,1   1,331   1
4.A   1 1,09   1,481   1
4.B   1 1,21   1,891   1
5.A         2,091    
5.B         2,131    
6.A1,61        2,171    
6.B1,47        2,21    
7.A1,5       2,292,281    
7.B1,61       1,832,51    
8.A1,18       1,432,051    
8.B1,8       2,352,51    
9.A1,63       2,082,681    
9.B1,33       2,572,631    

TriedaTRHTRHTVVTVČVLAVYUVYV
1.A      1
1.B       
1.C      1
2.A      1
2.B      1
3.A    1,28 1
3.B    1,11 1
3.C    1,19 1
4.A    1,09 1
4.B    1,63 1
5.A       
5.B       
6.A       
6.B       
7.A       
7.B       
8.A       
8.B       
9.A       
9.B       

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A222110
1.B0000
1.C222110
2.A212100
2.B191900
3.A191900
3.B202000
3.C222200
4.A242301
4.B201901
5.A222200
5.B232300
6.A181800
6.B161501
7.A181800
7.B191801
8.A232200
8.B202001
9.A202000
9.B191900

Dochádzka žiakov

Žiaci na 1. stupni vymeškali spolu 5 179 hodín, čo je priemer na žiaka 27,40 hodín, najlepšiu dochádzku mala trieda 2.B, kde bol priemer na žiaka 16,37 hodín. Všetky vymeškané hodiny boli ospravedlnené.

Na 2. stupni žiaci vymeškali spolu 5 899 hodín, čo je priemer na žiaka 43,43 hodín. Najlepšiu dochádzku mala trieda 5.B, kde bol priemer na žiaka 32,39 hodín.


TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.A22148767,59148767,5900,00
1.B000,0000,0000,00
1.C2283437,9183437,9100,00
2.A21128060,95128060,9500,00
2.B1964834,1164834,1100,00
3.A19117461,79117461,7900,00
3.B20104852,40104852,4000,00
3.C2283437,9183437,9100,00
4.A24106244,25106244,2500,00
4.B20154677,30154677,3000,00
5.A22137862,64137862,6400,00
5.B23138660,26138660,2600,00
6.A18151584,17151584,1700,00
6.B16140787,94140787,9400,00
7.A181913106,281913106,2800,00
7.B19148378,05148378,0500,00
8.A23159669,39159669,3900,00
8.B20173286,60173186,5510,05
9.A20196198,05196198,0500,00
9.B19170589,74170289,5830,16

Výsledky externých meraní

TESTOVANIE 5 - certifikačné testovanie žiakov 5. ročníka, ktoré sa uskutočnolo v novembri 2017. Výsledky z testovania sú

Výsledky SJL 67,2 % čo je + 4,1 % nad celoslovenský priemer

Výsledky MAT 70,5 % čo je + 8,2 % nad celoslovenksý priemer

KOMPARO 2016/2017

Testovanie sa realizuje v snahe zlepšiť prípravu žiakov na úspešné zvládnutie Testovania 9. Hlavným cieľom projektu KOMPARO je umožniť žiakom vyskúšať si „na nečisto“ absolvovanie podobných testov, aké sú v rámci Testovania 9, ako aj získanie cennej skúsenosti s hodnotením vlastných vedomostí. Ďalej poskytnúť žiakom s časovým predstihom informáciu o tom, v ktorých oblastiach učiva majú ešte rezervy a na čo sa majú v rámci prípravy na prijímacie skúšky ešte zamerať, taktiež umožniť deviatakom objektívne porovnanie s rovesníkmi z celého Slovenska, vďaka ktorému získali reálnu predstavu o svojej šanci.Výsledky testovania boli zverejnené na internete. Každý žiak bol vyhodnotený samostatne. Testovania sa zúčastnili žiaci 4., 5., 8. a 9. ročníka ZŠ.

Komparo 4

Testovania sa zúčastnilo 44 žiakov. Zo 4. A triedy 24 a zo 4. B triedy 20 žiakov.

SJL celoslovenský priemer 54,5 % - 4.A 51,3 %, 4.B 43,2 %

MAT celoslovenský priemer 61,9 % - 4.A 64,1 %, 4.B 55,4 %

PRI celoslovenský priemer 55.1 % - 4.A 60,4 %, 4.B 53,9 %

VLA celoslovenský priemer 64,6 % - 4.A 66,5 %. 4.B 59,4 %

VšP celoslovenský priemer 61,0 % - 4.A 62,8 %, 4.B 61,1 %

V mesiaci november 2016 sa uskutočnilo v našej škole Komparo pre žiakov 8. a 9. ročníka z predmetu MAT, SJL, DEJ, FYZ, VšP

Komparo 8

Zúčastnilo sa 36 žiakov. Z 8.A triedy 22 a z 8.B 14 žiakov

Matematika

Úspešnosť SR: 60,4 %

Úspešnosť našej školy: 74,2 %

Porovnávací rozdiel : + 14,2 %

Slovenský jazyk

Úspešnosť SR: 54,0 %

Úspešnosť našej školy: 55,4 %

Porovnávací rozdiel : +1,4 %

Dejepis

Úspešnosť SR: 46,2 %

Úspešnosť našej školy: 44,4 %

Porovnávací rozdiel : - 1,8

Fyzika

Úspešnosť SR: 54,9 %

Úspešnosť našej školy: 66,9 %

Porovnávací rozdiel : + 12,0%

Všeobecno - študijné predpoklady

Úspešnosť SR: 61,4

Úspešnosť našej školy: 64,3 %

Porovnávací rozdiel : + 3,9 %%

Komparo 9

Zúčastnilo sa 36 žiakov. Z 9.A 18 a z 9.B 18 žiakov.

Matematika

Úspešnosť SR : 59,7%

Úspešnosť našej školy: 58,9 %

Porovnávací rozdiel: - 0,8 %

Slovenský jazyk

Úspešnosť SR: 59,9 %

Úspešnosť našej školy: 60,3 %

Porovnávací rozdiel : + 0,4 %

V mesiacoch máj - jún 2017 mali žiaci 2. stupňa možnosť absolvovať IT FITNESS TEST - základné školy, test počítačovej gramotnosti pre žiakov základných škôl. Priemerná úspešnosť žiakov našej školy v teste nebola vypočítaná, nakoľko testovanie bolo dobrovoľné. Zúčastnení žiaci si mohli overiť IKT znalosti, ktoré využijú v bežnom živote.

TESTOVANIE 9 - certifikačné testovanie žiakov 9. ročníka, ktoré sa uskutočnolo v apríli 2017. Výsledky z testovania sú:

Matematika

Úspešnosť SR: 56,4 %

Úspešnosť našej školy: 61,2%

Porovnávací rozdiel: + 4,8 %

Slovenský jazyk

Úspešnosť SR: 61,2 %

Úspešnosť našej školy: 63,1%

Porovnávací rozdiel: +1,9 %

V apríli 2017 si žiaci 8. ročníka vyskúšali testovanie v systéme E - test, overili si svoje vedomosti a zručnosti z ANJ Výsledky z testovania:

Úspešnosť výskumného súbou v SR bola 54,3 %

Úspešnosť našej školy: 68,7

Porovnávací rozdiel: +14,4

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku22322222219
ŠkVP - počet tried  32  22211
iŠkVP - počet tried22  22   8

Nepovinné predmety

V školskom roku 2016/2017 sme nepovinné predmety v žiadnom ročníku nevyučovali. V 1. a 2. ročníku vyučujeme oproti štátnemu vzdelávaciemu programu nový predmet ANJ s časovou dotáciou 1 hodina týždenne a v 2. ročníku sme vyučovali predmet Informatická výchova s časovou dotáciou 1 hodina týždenne.

Rozširujúce hodiny

V školskom roku 2015/2016 sme v 1. a 5. ročníku vyučovali podľa inovovaného ŠkVP a v ostatných ročníkoch ZŠ sme vyučovali podľa Školského vzdelávacieho programu, ktorý sme oproti štátnemu VP posilnili o predmety a počet hodín v tabuľke.

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni
iŠkVP I. ročníkI.A, I.BANJ,MAT1, 1
iŠkVP II. ročníkII.A, II.BANJ,MAT, INF1, 1, 1
ŠkVP III. ročníkIII.A, III.BSJL, MAT,VYV2, 2, 1
ŠkVP IV. ročníkIV.A, IV.BSJL, MAT, PRI2, 2, 1
iŠkVP V. ročníkV.A, V.BSJL, ANJ, MAT1, 1, 1
iŠkVP VI. ročníkVI.A, VI.BANJ, MAT, DEJ, GEO,1, 1, 1, 1
ŠkVP VII. ročníkVII.A, VII.BANJ, NER/RUJ, FYZ, CHE, BIO, MAT, INF1, 1, 1, 1/2, 1/2, 1 1/2, 1/2
ŠkVP VIII. ročníkVIII.A, VIII.BSJL, ANJ, NER/RUJ, CHE, BIO, GEO, MAT, INF1/2, 1, 1, 1/2, 1/2, 1, 1, 1/2
ŠkVP IX. ročníkIX.A, IX.BSJL, ANJ, NEJ/RUJ, FYZ, MAT1, 1, 1, 1, 2

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka000
Prvého ročníka2440
Bežných tried1734549
Špeciálnych tried000
Pre nadaných000
Spolu1938949

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer


Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP22 ZŠ + 5 ŠKD7 ZŠ + 13 ŠJ22,00 + 4,726,5 ZŠ + 11,66
DPP4 ZŠ040
Vyučujúci NAV200,35 
ZPS202 
Na dohodu100,26 
Asistent učiteľa101 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

Všetci pedagógovia spĺňajú požadované kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky 437/2009 Z. z., preto boli všetky vyučovacie predmety vyučované kvalifikovane.

Učitelia:

I. stupeň ZŠ - 11

II. stupeň ZŠ - 14

Vyučujúci NAV - 2

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov02622
vychovávateľov055
asistentov učiteľa011
učitelia NAV022
spolu03333

Predmety vyučované nekvalifikovane

Všetky vyučovacie predmety boli vyučované kvalifikovane. Na 1. stupni ZŠ boli okrem 8 hodín informatickej výchovy, dvoch skupín anglického jazyka a 1 hodiny etickej výchovy vyučované všetky predmety odborne.

Vzhľadom na aprobáciu pedagógov 2. stupňa ZŠ boli niektoré predmety vyučované neodborne. Predmety a počty hodín sú uvedené v tabuľke.

TriedaPredmetPočet hodín týždenneSpolu hodín
II.AINV11
II.BINV1+1*2
III.AINV, ETV1, 12
III.BINV, ANJ1 +1*, 35
IV.AINV11
IV.BINV, ANJ1, 34
V.AINF, DEJ, TECH1, 1, 1 3
V.BINF, DEJ, TECH1, 1,13
VI.AOBN1, 1
VI.BINF,HUV1,12
VII.ADEJ, GEO, SVP1, 1, 13
VII.BINF, DEJ1, 12
VIII.AINF, SVP1, 1/21 1/2
VIII.BINF ,1, 1
IX.AGEO11
IX.BINF, VYU, GEO1/2, 1, 12,5
SPOLU:  35
  * hodina vznikla delením tried 

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Pedagogickí zamestnanci si neustále zvyšujú svoju kvalifikáciu. Na škole je 8 zamestnancov s 2. atestáciou

1 ped. zamestnanec ukončil inovačné vzdelávanie Finančná gramotnosť Viac ako peniaze

3 ped. zamestnanci ukončili inovačné vzdelávanie Nové trendy v tvorbe didaktických testov

Iné aktivity : 2 semináre z ANJ - 1 zamestnanec

Niečo zlé sa deje s matematikou - 2 zamestnanci

Začni s bedmintonom - 1 zamestnanec

Konceptuálne učenie pre primárne vzdelávanie žiakov so ŠVVP - 1 zamestnanec

Interné školenie - Práca v systéme E- test - 2 zamestnanci,

Program Smart BOOKS , Ako sa na hodine cítia žiaci so ŠVVP - všetci

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1. atestácia00
2. atestácia31
adaptačné vzdelávanie00
aktualizačné vzdelávanie00
inovačné vzdelávanie40
špecializačné vzdelávanie01
funkčné vzdelávanie00
funkčné inovačné vzdelávanie00

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

V školskom roku 2016/17 sa sa v súťaži Športová škola roka umiestnili na 1. mieste z celkového počtu 22 škôl v okrese V predmetových olympiádach a postupových súťažiach sme sa umiestnili na 5. mieste z celkového počtu 26 zúčastnených škôl.


Názov súťažeŠkolské kolookr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Olympiáda SJLzúčastnilo sa 20 ž. 8.a9. r., 2 žiaci postup do OK, 1x 5. miesto1x úspešná riešiteľka  
Rázusovie vrbica 1x vynikajúci prednes, 2x pozoruhodný prednes   
Hviezdoslavov Kubínzúčastnilo sa 31 žiakovreprezentovali 4 žiaci, neumiestnili sa na popredných miestach   
Štúrov Zvolen reprezentovali 2 žiaci   
Olympiáda ANJzúčastnilo sa 35 žiakov1x 3.miesto,1x 4. miesto    
Olympiáda NEJ 1x 5. miesto   
Šaliansky Maťko 1x 2. miesto, 1x čestné uznanie   
Dejepisná olympiáda8 úspešných riešiteľov1x 4. miesto, 1x 6. miesto   
Povstalecká históri Liptova 1x 5. miesto   
Slávik Slovenska 1x 1. miesto, 1x 3. miesto   
Biologická olympiáda ktg. C - 8.-9. r.zúčastnilo sa 22 žiakov, 17 úspešných riešiteľov1x 3. miesto, 5 úspešných riešiteľov   
Biologická olympiáda ktg. D - 7. r.zúčastnilo sa 25 žiakov, 13 úspešní riešitelia1x 4. miesto, 5 úspešných riešiteľov   
Súťaž mladých záchranárov CO 7. miesto   
Hliadka mladých zdravotníkov 11. miesto   
Na bicykli bezpečne 7. miesto   
Chemická olympiáda 9. r.zúčastnilo sa 11 žiakov, 6 úspešných riešiteľov1x 2. miesto, 4 úspešní riešitelia   
Geografická olympiáda zúčastnilo sa 39 žiakov 5.-9. r. 9 postup do OK1x 3. miesto, 4 úspešní riešitelia   
Technická olympiáda 1x 2. miesto   
Matematický Klokanzúčastnilo sa 23 žiakov    
Fyzikálna olympiáda 2 úspešní riešitelia    
Pytagoriáda 3.-8. r. 16 úspešných riešiteľov    
Matematická olympiáda 5.-9.r.21 úspešných riešiteľov1x 3. miesto, 4 úspešní riešitelia   
Všetkovedko 1. stupeň zúčastnilo sa 10 žiakov    
Náboj Junior 2. miesto   
Cezpoľný beh - žiačky 3. miesto   
Cezpoľný beh - žiaci  3. miesto   
Volejbal žiačky 1. miesto1. miesto7. miesto 
Volejbal - žiaci 1. miesto2. miesto  
Stolný tenis - žiačky 3. miesto   
Florbal - žiaci 2. miesto   
Florbal - žiačky 2. miesto   
Bedminton - žiaci 1. miesto5. miesto  
Bedminton - žiačky 2. miesto   
Vybíjaná  3. miesto   
Gymnastika - žiaci 2. miesto   
Futbal - ml. žiačky 1. miesto   
Atletika - žiačky  1. miesto2. miesto  
Atletika - žiaci  1. miesto   
Basketbal - žiaci 3. miesto   
Atletický viacboj všestrannosti  3. miesto   
McDonaldsCup 1. miesto   

Aktivity a prezentácia na verejnosti

V školskom roku 2016/2017 sa škola prezentovala na verejnosti:

EURÓPSKY DEŇ MOBILITY 19. 9.2016 - žiaci 3. a 4. ročníkov sa zúčastnili aktivít k dopravnej výchove v Areáli Ev. Gymnázia

DO ŠKOLY NA BICYKLI od 19.9. do 30.9. 2016 - žiaci prichádzali do školy na bicykli, kampaň vyvrcholila cyklojazdou po cyklochodníku v sprievode mestských policajtov

PREDNÁŠKY PRE RODIČOV 8.9.2016 - Adaptácia dieťaťa na školskú dochádzku - pre rodičov žiakov 1. ročníka

14.9.2016 - Úskalia prechodu žiakov na 2. stupeň - pre rodičov žiakov 5. ročníka

13.10.2016 - Práca so žiakmi so ŠVVP - pre rodičov žiakov so ŠVVP

DEŇ CHODZE 30.9.2016 - žiaci školy sa zúčastnili akcie "Hore Váhom, dolu Váhom." Na pripravených stanovištiach plnili úlohy pripravené organizátorom.

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA 7.10.1016 - žiaci reprezentovali školu vo volejbale MIX, kde sa umiestnili na 1. mieste

VEDECKÁ CUKRÁREŇ 13.10. 2016 - akcie sa zúčastnili žiaci 9. ročníka, cieľom bolo vzbudiť záujem o technické predmety

OTVORENÁ HODINA PRE RODIČOV ŽIAKOV 1. ROČNÍKA 3.11.2016 - rodičia žiakov 1. ročníkov v popoludňajších hodinách sa zúčastnili otvorenej hodiny SJL, MAT

PROGRAM PRE JUBILANTOV PODBREZÍN 11.11. 2016 - žiaci školy pripravili kultúrny program pre jubilantov nášho sídliska

TOLERANCIA NIE JE LEN SLOVO 15.11. 2016 - žiaci sa prezentovali na akadémii mesta.

VIANOČNÁ AKADÉMIA 14.12.2016 - žiaci ŠKD pripravili s p. vychovávateľkami vianočný program, ktorým pozdravili rodičov.

VIANOČNÉ PREDAJNÉ TRHY december 2016 - predaj vyrobených vianočných ozdôb pre žiakov a rodičov

VIANOČNÉ KONCERTY december 2016 - žiaci 5. a 8. ročníka sa zúčastnili vianočných koncertov v DK

SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU VIANOČNÚ december 2016 - zapojili sme sa do súťaže organizovanej mestom o najkrajšiu výzdobu v ktg. základné školy

VÝSTAVA COSMOS DISCOVERY - december 2016 - vybraní žiaci 5.-9. roč. sa zúčastnili výstavy o vesmíre a astronómii v Bratislave

O TORTU PRIMÁTORA MESTA 1.12.2016 - vianočný turnaj v basketbale, organizovaný v telocvični našej ZŠ

SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA K 20. VÝROČIU 12.4 2016 - sme si za účasti p. primátora , zástupcov mestských organizácií a rodičov pripomenuli výročie získania čestného názvu školy ZŠ Janka Kráľa

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ v apríli 2016 - predškoláci , ich rodičia a verejnosť mohli prezrieť priestory školy a zúčastniť sa otvorených hodín v triedach

ČISTENIE SMREČIANKY apríl 2017 - žiaci čistili brehy Smrečianky v rámci Environmentálneho dňa

DEŇ ZEME apríl 2017 - na plote školy pri hlavnej ceste boli nainštalované plagáty a práce k ochrane životného prostredia

KINDERIÁDA 5. máj 2017 - organizovali sme 6. ročník tejto súťaže pre školy okresu v atletických disciplínach

SADENIE STROMČEKOV 22.máj 2017 - ž iaci 9. ročníka v spolupráci s Lesy SR a RZ vysadili 150 stromčekov v hradskej hore

MDD 1.6.12017 - rodičovské združenie pripravilo pre žiakov 1.-7. roč. zábavné dopoludnie so športovými a environmentálnymi súťažami

SEPARÁČIK - detská konferencia 5.jún 2017 - v priestoroch školy sa uskutočnila mestská detská konferencia k environmentálnej výchove a separovaniu odpadu. Žiaci školy boli konferenciermi. Na chodbe školy boli nainštalované panely a priestorové práce z MŠ a ZŠ mesta.

ORGANIZOVANIE OK ŠPORTOVÝCH SÚŤAŽÍ - v priestoroch telocvične školy sme zabezpečovali organizovanie obvodových, okresných kôl športových súťaží napr. florbal, volejbal, basketbal, futbal, vianočná latka v rámci spolupráce s CVČ a basketbalovým klubom.

PRÍSPEVKY V MESTSKOM SPRAVODAJI A TV LIPTOV - pravidelne sme prispievali a boli nám zverejňované aktuálne príspevky, ktoré uvádzame aj na našej webovej stránke

ČASOPIS MOTÝĽ - zverejňovaný na webovej stránke školy

.

INÉ AKTIVITY ŠKOLY:

BESEDY S POLICAJTKOU kpt. JUDr. . Annou Poljakovou - preventívne projekty organizované OR PZ, realizované v rámci prevencie drogových a iných závislostí.

v prvom ročníku ZŠ: Póla radí deťom - bezpečnostný projekt

v druhom ročníku ZŠ: Oliho príbeh a Snehulienka trochu inak

v treťom ročníku : Šikanovanie, Doprava v kocke

v štvrtom ročníku : Šikanovanie, Bezpečné správanie

v piatom ročníku: Bezpečný internet, Doprava v kocke

v šiestom ročníku: Závislosti, ktoré ohrozujú život, Doprava v kocke, Šikanovanie

v siedmom ročníku: Doprava v kocke, Závislosti, ktoré ohrozujú život

v ôsmom ročníku: Trestná zodpovednosť, Extrémizmus, Kyberšikana

v deviatom ročníku: Extrémizmus, Kyberšikana, Obchodovanie s ľuďmi

VÝCHOVNÉ KONCERTY : pre 7.-8. ročník - Sedím na tete na je mi dobre - zameraný na bezpečné správanie na sociálnych sieťach

pre 5. -9. ročník - Buďme ľudia - antidiskriminačný program, zameraný na dodržiavanie ľudských práv

Nástenky s environmentálnou tematikou a relácie v školskom rozhlase: Deň Zeme,Svetový deň lesov,Svetový deň vody,Svetový deň životného prostredia,Svetový deň zdravia,Svetový deň zvierat,Svetový deň výživy, Boj proti fajčeniu, drogám a alkoholu ,Medzinárodný deň bez fajčenia, Deň ľudských práv, Deň víťazstva nad fašizmom, Svetový deň bez tabaku, Svetový deň proti AIDS, Týždeň boja proti rasizmu, Relácia k výročiu oslobodenia mesta Liptovský Mikuláš, Deň holokaustu, Deň matiek

VÝTVARNÉ SÚŤAŽE

Vesmír očami detí - v OK reprezentovalo 19 prác žiakov

Voda pre život - odoslaných 15 žiackych prác, ocenenie získali 2 žiaci

Janko Kráľ očami liptovských výtvarníkov - odoslaných 13 prác - 1x 2. miesto, 1x - 3. miesto, 1x - cenenie

Autobus očami detí - odoslané 4 práce

Integrácia , môj kamarát - odoslaných 15 prác

Anjel vianoc - odoslaných 5 prác

Máme doma zvieratko - odoslané 3 práce

Krajina drakov - odoslaných 12 prác

Červená čiapočka - odoslané 3 práce

Kľúče od Kráľovstva Márie Terézie - odoslaných 7 prác , 1 práca získala celoslovenské ocenenie

Záchranár civilnej ochrany - môj kamarát - Odoslaných 20 prác, 1x 2. miesto

Pani učiteľky počas roka aktualizovali nástenky a výzdobu v priestoroch školy žiackymi prácami.

Počas celého školského roka prebiehali plánované aktivity v spolupráci s pobočkou knižnice G. F. Belopotockého

Slávnostné zápisy nových členov do knižnice

Knižnično- literárne kvízy pod názvom Tvorcovia detskej knihy, Dobré vedieť o knihách, Obrovský krokodíl

Besedy z mimočítankového čítania - Poďte s nami do rozprávky

Čímame spolu - dňa 24.10.2016 pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc žiaci celej školy čítali v jednu hodinu rozprávku v triede podľa vlastného výberu

Čítanie pod perinou

Knižný Vševedko - súťaž

Vieš o čom čítaš? - besedy

Rodáci Liptova - literárne kvízy

Tvorivé dielne - zamerané na témy Zima, Fašiangový šašo, Dobšinského rozprávkové leporelo, Jarný aprílový strom, Deň matiek, Krajina fantázie, Správa vo fľaši a iné

Bezplatné zápisy do knižnice

Literárny monitoring pre žiakov 9. ročníka

Detský čitateľský maratón žiakov - zúčastnili sa žiaci 4. ročníka

Tematické hodiny v knižnici pre žiakov 1. a a 2. stupňa v rámci predmetu SJL

Beseda so spisovateľkou Annou Olšovskou - o vianočných zvykoch

Kamarátka rozprávka - hlasné čítanie s porozumením pre žiakov ŠKD

Počas celého školského roku sme podporovali zdravý životný štýl aj prostredníctvom projektov:

Týždeň zdravej výživy - každý deň bol tematicky zameraný na osvetovú a vzdelávaciu činnosť s dôrazom na zdravú výživu.

Hravo, ži zdravo - projekt pre žiakov 5. ročníka

Podpora zdravého životného štýlu - pre žiakov 3. ročníka - v spolupráci s CPPPaP - boli zrealizované témy zdravia, poškodzovania zdravia, hygiena, výživa

Športové aktivity a činnosť športových krúžkov ako prevenciu boja proti obezite

Džusy a pyré - projekt realizovaný v 3. ročníku - zameraný na zdravé stravovacie návyky, spojený s výtvarnou súťažou

EXKURZIE

Návšteva zberného dvoru na Podbrezinách - žiaci 4. ročníka

Vychádzky k podzemným kontajnerom na odpad - žiaci 1. a 2. ročníka

Výroba nábytku IKEA Industry Jasná Závažná Poruba - žiaci 8. ročníka

Výstava Copsmos Discovery Bratislava - vybraní žiaci 5.-9. ročníka

Po stopách M. Janošku - žiaci 5. ročníka

Po pamiatkach Liptovského Mikuláša - žiaci 7. Ročníka

ČINNOSŤ ŠKOLSKĚHO KLUBU DETÍ

Počas celého školského roka všetky p. vychovávateľky pracovali vo svojich oddeleniach s pracovným zošitom Veselo je v školskom klube., ktorý je v súlade s požiadavkami týkajúcimi sa VVP v ŠKD. V rámci jednotlivých oblastí výchovy realizovali nasledovné celoklubové podujatia.

Spoločenskovedná oblasť : Mikulášske prekvapenie pri stromčeku, Vianočný trh, Veselý jarmok, Deň vyvolený - zábavné popoludnie, Farby jari, bábkové divadelné predstavenie "Zimná rozprávka", návšteva kina na MDD, Vianočná besiedka pre rodičov

Pracovno -technická oblasť: tvorivé vianočné, veľkonočné dielne , výrobky ku Dňu matiek, výrobky z dpadového materiálu ku konferencii Separáčik

Prírodno - environmentálna oblasť : Návšteva SMOPaJ - k Svetovému Dňu vody, beseda k Dňu Zeme zameraná na vplyv odpadu na životné prostredie,

Esteticko - výchovná oblasť: Maľovanie na asfalt, výroba darčekov pre budúcich prvákov, Výlet do Tricklandie

Telovýchovná a športová oblasť: Zober lopru nie drogy, športová olympiáda, výlet na Háj Nicovô

Vzdelávacia oblasť - pravideľná príprava na vyučovanie, didaktické hry, vypracovanie domácich úloh

Okrem spomínaných aktivít sa p. vychovávateľky venovali so žiakmi regionálnej výchove, výchove k ľudským právam, prevencii obezity a zdravému životnému štýlu. Úzko spolupracovali s rodičmi a pedagógmi školy.

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

A) Dlhodobé

ŠKOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE (od roku 1995)

Hlavným cieľom je upevňovanie zdravia našich žiakov a zamestnancov školy cez podporu športových, pohybových aktivít, vytváranie vhodných podmienok pre vyučovací proces a účinná prevencia pred nákazlivými chorobami. V rámci tohto projektu žiaci aj na hodinách matematiky, fyziky riešia úlohy týkajúce sa zdravej výživy, energetickej hodnoty potravín, rozoberajú problematiku zdravého stravovania a diskutujú o prevencii pred civilizačnými chorobami.

KOMPLEXNÝ PORADENSKÝ SYSTÉM PREVENCIE - pokračovanie v národnom projekte , systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v škoslkom prostredí

ZAVEDENIE PROJEKTOVÉHO VYUČOVANIA V ZŠ JANKA KRÁĽA - od 1. septembra 2009 do 31. augusta 2010.

V školskom roku 2015/2016 sme pokračovali v overovaní projektu, ktorého cieľom je aktívne zapojiť žiakov do poznávacieho procesu, ktorý je charakteristický svojou otvorenosťou.

V 1. ročníku boli realizované témy: Už som prvák, prváčka, Poznávame písmenká s Babou Jagou písmenkovou, Strašidielka uspávajú prírodu, Mikuláš so strašidielkami, Vianoce u strašidielok, Strašidielka spievajú pesničky z babičkinej truhličky, Deň v knižnici s rozprávkovými bytosťami ...

Výstupom z projektového vyučovania bolo vytvorenie portfólii žiakov. Práca v 1. ročníku bola pre pedagógov časovo náročná na prípravu, zhotovenie potrebných pomôcok a materiálov, ale odmenou pre nich bola radosť malých prvákov a chuť pracovať a plniť projektové úlohy.

V 5. ročníku sa projektové vyučovanie prelínalo všetkými predmetmi. Realizovali sme témy:

1. Život a dielo J. L. Bellu

2. Aurel Stodola - otec parných turbín

3. Všestranná osobnosť Miloša Janošku

4. Po stopách osobnosti Janka Kráľa

Projekt sme úspešne ukončili v máji 2017.

CESTA K EMOCIONÁLNEJ ZRELOSTI - projekt realizovaný na hodinách Etickej a Občianskej výchovy. Cieľom je predchádzať problémom drogových závislostí.

ŠACH NA ŠKOLÁCH - od 28.10.2011, v rámci vyučovacieho predmetu, na hodinách matematiky

DETSKÝ ČIN ROKA - cieľom projektu je pomoc ľuďom, prírode a ochrane ľudského života tak, ako to dokážu deti.

ČERVENÉ STUŽKY - kampaň zameraná na prevenciu HIV/AIDS

Od decembra 2009 sme v spolupráci s CPPPaP začali realizovať projekt SME ŠKOLA, KDE SA ŠIKANOVANIE NETOLERUJE

SPRÁVAJ SA NORMÁLNE - preventívny 10-hodinový projekt pre žiakov 5. A a 5. B triedy s. PhDr. Paulínyovou so získaním osvedčenia o absolvovaní.

B) Krátkodobé

ČITATEĽSKÝ MARATÓN - v spolupráci s knižnicou G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši sa zapojilo do projektu 42 žiakov 4. ročníka ZŠ. Cieľom projektu je získať čo najväčší počet čitateľov, zvýšiť záujem o literatúru pre deti a poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa.

HLASNÉ ČÍTANIE A ČÍTANIE S POROZUMENÍM - cieľom projektu je rozvoj jazykovej kultúry, podpora skupinovej práce, individuálny prístup k čitateľovi, pestovanie čitateľských návykov, sprostredkovanie čara z čítania kníh a literatúry, rozvoj vyjadrovacej a rečovej kultúry. Do projektu boli zapojení žiaci 1. stupňa ZŠ.

NESEPARUJTE SA, SEPARUJTE S NAMI, prostredníctvom projektu sú žiaci motivovaní k separovanému zberu.

V spolupráci s VPS sme sa zapojili do 5. ročníka súťaže "TETRAPAKOVÁ LIGA" - zber viacvrstvových obalov z mlieka, džúsov,...

V rámci projektu EKODNI V ŠKOLE sme uskutočnili sériu prednášok pre žiakov 1. a 2. stupňa v spolupráci s SMOPaJ v Liptovskom Mikuláši.

Deti s pani vychovávateľkami v ŠKD sa zapojili do projektu ZOBER LOPTU NIE DROGY a pripravili športové odpoludnia v Európskom týždni boja proti drogám, zimné radosti a hrajme sa k MDD.

V rámci predmetu Etická výchova v 7. - 9. ročníku sme realizovali preventívny program VIEME, ŽE ... - program boja proti zlu, násiliu, závislostiam, rasizmu a neproduktívnemu spôsobu života. V spolupráci s Policajným zborom v Liptovskom Mikuláši.

VÝCHOVA UMENÍM - projekt sme začali realizovať v šk. roku 2016/2017 - zameraný na získavanie výtvarných zručností, poznávanie umeleckého prostredia, budovanie národnej hrdosti a regionálneho povedomia. Projekt bol realizovaný počas roka žiakmi 2. ročníka priamo v Galérii P.M. Bohúňa za podpory rodičovského združenia.

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY - Česko - slovenský projekt realizovaný v ŠKD, výroba a výmena záložiek do knihy s partnerskou školou

C) V školskom roku 2016/2017 škola pokračovala aj v projektoch:

Moja prvá škola - realizuje Nezisková organizácia EDULAB. Projekt určený učiteľom a žiakom I. stupňa ZŠ. Zameraný na získanie moderných učebných materiálov a bezplatný prístup k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu.

Detská atletika - je projekt realizovaný v spolupráci so Slovenským atletickým zväzom, cieľom je podporovať žiakov v oblasti rozvíjania atletických zručností, škola získala v rámci projektu atletickú súpravu značky JIPAST v hodnote 800 €.

D) V školskom roku 2016/2017 sa škola zapojila do projektov s finančnou podporou:

Začni s bedmintonom - v spolupráci so Slovenským zväzom bedmintonu, žiaci na 1. stupni sa učia základom tohoto športu, v rámci projektu sme získali bedmintonový set v hodnote 400 €.

Participatívny rozpočet - v projekte pod názvom " Revitalizácia " sme zrekonštuovali sociálne zariadenia v telocvični. V rámci projektu sme získali finančné prostriedky v hodnote 685 €.

"Buď on- line, ale bezpečne" - projekt realizovaný prostredníctvom nadácie Orange, ktorý bol zameraný na bezpečnosť žiakov pred zneužívaním nových technológií. V rámci projektu sme získali finančné prostriedky v hodnote 695 €.

Domestos pre školy - projekt zameraný na čistotu školský toaliet. V súťaži sme získali vedľajšiu výhru pre školy - poukaz na nákup čistiacich prostriedkov v hodnote 260 €.

"Rozvíjame tvorivý detský potenciál" - zameraný na podporu technickej výchovy na 2. stupni. Projekt v spoluprácii s Nadáciou Wolksvagen Slovakia, získali sme finančnú podporu 1000 €.

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: od 20.04.2017 do 21.04.2017 a od 24.04.2017 do 26.04.2017

Druh inšpekcie: Komplexná

Predmet inšpekcie: Stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v základnej škole.

Kontrolované oblasti a výsledky:

Riadenie školy - veľmi dobrá úroveň ( výrazná prevaha pozitív, mimoriadna úroveň)

Podmienky výchovy a vzdelávania - veľmi dobrá úroveň ( výrazná prevaha pozitív, mimoriadna úroveň)

Priebeh výchovy a vzdelávania na 1. stupni - priemerná úroveň ( vyrovnanosť pozitív a negatív)

Priebe výchovy a vzdelávania na 2. stupni - priemerná úroveň ( vyrovnanosť pozitív a negatív)

K silným stránkam riadenia školy patrilo vypracovanie vnútorných predpisov a smerníc súvisiacich so zabezpečením deklarovaných zámerov školy v oblasti výchovy a vzdelávania, práca poradných orgánov v oblasti VVP, podpora odborného rastu pedagogických zamestnancov školy. Výchovu a vzdelávanie škola uskutočňovala podľa vypracovaného ŠkVP a iŠkVP. Ich štruktúra bola v súlade s ustanoveniami školského zákona. Deklarovali úpravu podmienok výchovy a vzdelávania pre žiakov so ŠVVP, ktorí mali vypracované IVP s ohľadom na ich špecifické vzdelávacie potreby. Disponibilné hodiny boli využité na posilnenie vyučovania jednotlivých predmetov a vytvorenie nového predmetu ANJ v 1. ročníku a INF v 2. ročníku. V prílohe ŠkVP boli rozpracované konkrétne vyučovacie predmety , metódy a formy, pomocou ktorých sú rozvíjané jednotlivé témy a kompetencie žiakov. Na veľmi dobrej úrovni bolo zapájanie žiakov do mimoškolských činností a prezentácia školy na verejnosti. K pozitívam v oblasti podmienok výchovy a vzdelávania patrili personálne podmienky z hľadiska naplnenia kvalifikačných predpokladov pedagogických zamestnancov i požiadaviek na výkon riadiacich funkcií vedúcich zamestnancov. Zrekonštruovaná budova školy s vonkajším areálom vytvárala optimálne priestorové podmienky na VVP. Škola bola dostatočne vybavená učebnicami , učebnými pomôckami, didaktickou technikou a IKT, ktoré boli priebežne dopĺňané.Škola poskytovala služby výchovného poradenstva a špeciálneho pedagóga i asistenta učitela. Problematika prevencie sociálno-patologických javov tvorila integrálnu súčasť VVP i mimoškolských aktivít. Priebeh výchovy a vzdelávania bol sledovaný z hľadiska vyučiovania učiteľom a učenia sa žiakov. na 74 hodinách, z toho bolo 25 hodín na 1. stupni a 49 hodín na 2. stupni.V oblasti priebehu a výsledkov výchovy a vzdelávania učitelia rešpektovali na väčšine hodín individuálne vzdelávacie potreby žiakov so ŠVVP, menej využívali IKT v činnosti žiakov, priaznivá atmosféra a využívanie učebných pomôcok a učebníc pozitívne vplývalo na VVP. Učitelia sprístupňovali žiakom nové poznatky zrozumiteľným spôsobom, podporovali praktickú aplikáciu preberaného učiva, ale málo využívali zadávanie úloh rozvíjajúcich vyššie myšlienkové procesy. menej zadávali diferncované úlohy a činnsoti. zriedkavo podnecovali žiakov k sebahodnoteniu svojich vlastných výkonov. Výkony žiakov hodnotili motivačnými pochvalami, zriedka klasifikáciou. Pri možnosti pracovať v skuoine na polovici sledovaných hodín žiaci akceptovali pravidlá práce, výsledky prezentovali.

Na základe zistení a hodnotení v správe ŠSI odporúča:

- zamerať kontrolnú činnosť vedúcich zamestnancov školy na uplatňovanie diferncovaných úloh, overovanie cieľov na konci hodín, zadávanie úloh podporujúcich rozvoj vyšších myšlienkových procesov, uplatňovanie klasifikácie a hodnotenie svojich výkonov a výkonov spolužiakov,

- zadávanie práce v skupinách , vo dvojiciach, ako aj rozvíjanie digitálnych zručností žiakov

- ukladať opatrenia k zisteným nedostatkom v kontrolnej činnosti

Dňa 27.3.2017 bola uskutočnená kontrola realizácie projektu "Zavedenie projektového vyučovania v Základnej škole Janka Kráľa".

Bola vykonaná následovná kontrola:

1. Kontrola využívania dodadého tovaru, vykonaných prác alebo poskytnutia služieb po ukončení realizácie aktivít projektu. Kontrola dodržiavania pravidiel publicity projektu.

Záver: Bez zistení.

2. Kontrola využívania a rozvíjania výsledkov projektu v súlade s vynaloženými oprávnenými finančnými výdavkami.

Záver: Bez zistení.

3. Kontrola, či prijímateľ predkladá prostredníctvom následných monitorovacích správ správne informácie.

Záver: Bez zistení.

4.Kontrola, či prijímateľ uchováva dokumenty podpornej dokumentácie v originálnom vyhotovení.

Záver: Bez zistení.

5. Kontrola dodržiavania podmienok vyplývajúcich z č. 55 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 - pre projekty generujúce príjmy.

Záver: Bez zistení.

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Budova školy pozostáva zo 7 pavilónov, ktoré sú vzájomne pospájané.

V pavilóne G vyučujeme I. stupeň od 1.- 4. ročník ZŠ. Sú tu aj dve odborné učebne - multimediálna a informatická. Na 1. podlaží sú priestory, ktoré využíva CVČ.

V pavilóne F sa nachádzajú triedy 5.-9. ročníka a nachádzajú sa tu všetky odborné učebne (výtvarná, fyzikálna, chemická, prírodopisná, 2 učebne Informatiky, 4 jazykové učebne a projektová učebňa). Škola je vybavená potrebnými učebnými pomôckami a IKT, ktoré priebežne dopĺňame podľa finančných možností. Snažíme sa pravidelne rozširovať aj knižný fond v žiackej a učiteľskej knižnici.

V pavilóne D sú 2 telocvične, malá a veľká, náraďovňa, kabinety pre telocvičné náradie, šatne pre žiakov.

V pavilóne E sa nachádzajú školské dielne (drevodielňa, kovodielňa), cvičný byt a posilňovňa.

V pavilóne B je ŠKD a šatne žiakov, školská kuchyňa, ŠJ, sklad učebníc, sklad CO.

Pavilón C - je hlavný vstup do školy a vestibul. Hlavná administratívna časť - zborovňa, riaditeľňa ZŠ, kútik Janka Kráľa, ktorého meno nesie škola v čestnom názve. Učebne sú priestranné, moderné a slnečné.

Škola má vlastnú webovú stránku, pripojenie na internet v každej triede a využíva služby elektronického bankovníctva. Tri počítačové učebne s pripojením na internet využívame vo vyučovacích predmetoch a pri činnosti záujmových krúžkov. Vo všetkých triedach je dataprojektor , nový nábytok, v učebniach je 10 interaktívnych tabúl. Vyučujúci sú vybavení notebookmi. Vybavenosť školy učebnicami je dobrá, ale niektoré pomôcky na vyučovanie hlavne prírodovedných predmetov sú zastaralé. Priebežne dokupujeme učebné pomôcky a budujeme poloodborné učebne. Nový nábytok sme kupovali do herní ŠKD.

Súčasťou školy je školská jedáleň, ktorá v rámci systému stravovania na území Mesta Liptovský Mikuláš slúži ako vývarovňa pre 6 ďalších škôl (ZŠ Okoličné, ZŠ Demänovská ulica, ZŠ a MŠ Demänová, MŠ ul. Agátová MŠ ul. Kláštorná, MŠ Smrečany). Priemerný počet stravujúcich za šk. rok 2016/2017 bol 1130, z toho bolo 328 stravníkov našej ZŠ.

Multifunkčné ihrisko - súčasťou je futbalové ihrisko, volejbalové ihrisko, vrch guľou, bežecká dráha, skok do diaľky.

Z vlastných prostriedkov sme v šk. roku realizovali nasledovné opravy:

- oprava WC v telocvični

- rekonštrukcia spŕch v telocvični

- vymaľovanie učební a chodieb v pavilóne G - 2. poschodie

- vymaľovanie učebne RUJ a výmena tabule v pavilóne F,

- odstránenie havarijného stavu unikajúcej vody v pavilóne F

- oprava nakladacej rampy pred ŠJ

- bežné drobné opravy , revízie

V budúcnosti je potrebné vyriešiť reguláciu kúrenia na škole, výmeniť osvetlenia v triedach, opraviť múrik vonkajšieho oplotenia školy a prerobiť elektroinštaláciu.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Normatívny príspevok zo štátneho rozpočtu

Dotácia zo štátneho rozpočtu - pre rok 2016 na mzdy a poistné bol 538 926 € , prevádzka 109 263 €.

Dotácia zriaďovateľa - pre rok 2016 na mzdy a poistné bola 158 117 €, prevádzka 52 811 € (FP na ŠKD a ŠJ)

2.Nenormatívna dotácia zo štátneho rozpočtu

Vzdelávacie poukazy za rok 2016 boli 8885 €. - Uvedené finančné prostriedky sme využili na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, nákup didaktických pomôcok, kníh do žiackej knižnice, športových potrieb a materiálu potrebného na zabezpečenie činnosti krúžkov.

Z finančných prostriedkov sme tiež vyplácali odmenu vedúcim za vedenie krúžku. Voľnočasové aktivity preventívne pôsobili proti negatívnym javom a tiež zlepšili podmienky výchovno- vyučovacieho procesu. Z tohto hľadiska hodnotíme zavedenie vzdelávacích poukazov kladne.

Dopravné - 7 972€ - vyplatené príspevok dochádzajúcim žiakom

Žiaci so SZP - 327 €

Asistent učiteľa - 8 692 €

Učebnice - 1 930€

Lyžiarsky kurz - 4 648€

Škola v prírode - 5 600 €

3. Dotácia zriaďovateľa

ŠJ - 156 845 €

ŠKD - 54 083 €

4. Vlastné príjmy

ŠJ - 51 356 € - poplatky za stravné

ŠKD - 6 440 € - poplatky od rodičov

Prenájom 9 088 € - finančné prostriedky získané z preájmu telocvične a ročníkovej učebne

Dobropis 3 983 €

4. Finančné prostriedky získané od rodičov - 3 433,56 €

Projekt Výchova umením - 172,16 €

Príspevok pe ŠKD - 79,16 €

Príspevok žiakom na plavecký výcvik - 755 €

MDD - 403,80 €

Odmeny triedam za zber papiera a tetrapakov - 100€

Kancelársky papier - 85,75 €

Hviezdoslavov Kubín - odmeny žiakom 90€

Komparo - príspevok pre žiakov 9.r. - 84€

Športové súťaže - 782,96€

Ostatné súťaže - 175,33 €

Poukážky odmeneným žiakom - 670 €

Asc agenda 35,15 €

5. Iné finančné prostriedky:

Žiakom, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi sme vyplatili na učebné pomôcky spolu 116 €, dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom bola 541 €.

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na šk. 2015/16, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

Skvalitňovanie VVP zameraného na žiaka

- bol inovovaný ŠkVP v 1.2. a ,5,6. ročníku s dôrazom na posilnenie hodín MAT, SJL, ANJ a prírodovedných predmetov,

- od 1. roč. vyučujeme ANJ, v 2. roč. informatickú výchovu,

- získanie úrovne A2 v ovládaní cudzieho jazyka podľa Spoločného európskeho rámca CEF

- v 1. a 5. ročníku pokračovanie projektového vyučovania,

- výsledky Testovanie T-5, Testovanie T-9 nad celoslovenský priemer

- umiestnenie v Škole roka v predmetových súťažiach a olympiádach na 5. mieste z 22 škôl v okrese

- rôznymi aktivitami rozvíjame všetky kľúčové kompetencie žiakov

- úspešnosť rozmiestnenia žiakov na SŠ, kladná spätná väzba zo SŠ

- rozvoj finančnej gramotnosti - realizácia programu Viac ako peniaze v 9. roč. uskutočnili sme prednášku Ako na peniaze pre žiakov 9. roč.,- na 1. stupni FG realizovaná formou blokového vyučovania na Deň eura

- rozvoj čitateľskej gramotnosti - v rámci predmetu SJL na 1. stupni je v každom ročníku jedna hodina v týždni venovaná mimočítankovému čítaniu, žiaci pracovali v čitateľskom krúžku, triedni uč. v spolupráci s p. knihovníčkou organizovali rôzne aktivity o prečítaných knihách, kvízy, žiaci

sa zapojili do súťaží Knižný Vševedko, Literárny monitoring v knižnici, v ŠKD realizovali projekty Záložka do knihy spája školy, Vieš o čom čítaš, Čítanie pod perinou, Čitateľský maratón a iné

pre žiakov 2. stupňa a 4. roč. sme pripravili Chemickú show, žiaci sa zúčastňujú predmetových olympiád CHE, BIO, FYT, TECH.

- realizujeme besedy, preventívne programy bezpečnosti na cestách, preevenciu proti drogám a šikanovaniu aktivity v oblasti prevencie rizikového správania, predchádzania situácií ohrozujúcich zdravie, prevencia úrazov

Humanizácia VVP

- začlenenie žiakov so ŠVVP, vytváranie vhodných podmienok pre vzdelávanie,

- odborná starostlivosť špeciálneho pedagóga, poskytovanie konzultácií prerodičov, príprava IVP pre žiakov so ŠVVP

- spolupráca s CPPPaP, a CPPP

- vytváranie podmienok pre vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

- výchova k ľudským právam

- slovné hodnotenie výchovných predmetov

- moderné spôsoby a formy vyučovania, rešpektovanie individuality žiaka

- spolupráca s rodičmi, pripravili sme pre nich v septembri 2. prednášky na témy: Adaptácia dieťaťa na školskú dochádzku - pre rodičov žiakov 1. ročníka, Úskalia prechodu žiakov na 2. stupeň - pre rodičov žiakov 5. ročníka, poskytli sme rodičom možnosť konzultácií k prospechu a k

správaniu každý mesiac, ktoré však využilo len málo rodičov

- využívanie nástrojov v oblasti prevencie rizikového správania, predchádzať situáciám ohrozujúcich zdravie, prevencia úrazov

Rozvoj záujmovej a športovej činnosti detí

- naši žiaci dosiahli výborné výsledky v športových súťažiach, v hodnotení škôl v súťaži Športová škola roka sme sa umiestnili na 1. mieste

- na škole pracovalo 19 záujmových krúžkov, z toho 10 športových krúžkov, činnosť záujmových krúžkov bola financovavá zo vzdelávacích poukazov

- pestrá činnosť a aktívne využitie voľného času v ŠKD

- činnosť CVČ s ponukou aktivít v priestoroch školy

- činnosť ZUŠ v priestoroch školy - klavír, gitara

- na škole pracuje basketbalový klub, mali sme volejbalovú prípravku pre žiakov,

- športovými aktivitami sme sa zapojili do Prvého európskeho týždňa športu, kampane Do školy na bicykli, realizovali sme športové projekty : Zober loptu nie drogy, Olympiáda pre žiakov ŠKD, Bedminton do škôl, Školská atletika

- počas zimy sa žiaci 1. stupňa v rámci hodín TEV chodili korčuľovať,

- žiaci 3. roč. mali plavecký výcvik, žiaci 7. roč. lyžiarsky výcvik, - žiaci 4. roč. boli v Škole v prírode v Novom Smokovcij.

Modernizácia edukačného procesu a materiálno technických podmienok na výučbu

- využitie iných finančných prostriedkov z projektov a fondov na modernizáciu VVP

- využívanie učebných materiálov z www.stránok: Zborovna. sk, Datakabinet.sk, Digitálna knižnica. sk, Bezkriedy. sk, Digiškola. sk, Planéta vedomostí, iedu.sk

- zapojenie sa do internetových súťaží v rámci vyučovacích predmetov

- elektronické testovanie žiakov 4. až 9. ročníka s využitím prostredie E-testu

- pokrytie wifi vo všetkých pavilónoch školy,

- využívame elektronickú triednu knihu, a na 2. stupni internetovú žiacku knižku,

- škola má 3 moderné PC učebne, jeden PC na jedného žiaka v skupoine , pedagógovia majú notebooky,

- všetky triedy sú vybavené dataprojektormi , máme 10 interaktívnych tabúľ, učitelia využívajú interaktívne programy, učebné programy,

- bola zakúpená licencia programu ALF, ktorý slúži žiakom aj pedagógom na precvičovanie vedomostí, učitelia boli oboznámení s programom Smart Books

- všetky triedy sú vybavené novým nábytkom

- žiaci sa vyučujú okrem klasických tried v poloodborných a odborných učebniach

Rozvoj environmentálnej výchovy

- škola pokračuje v rozvoji environmentálnych aktivít, žiaci sa zúčastňujú prednášok ktoré zabezpečuje koordinátor v spolupráci s Múzeom prírody a jaskyniarstva,

- zrealizovali sme sériu prednášok v rámci projektu Ekodni v škole - jar

- každý rok sa naši žiaci zapájajú do čistenia Smrečianky,

- máme fungujúci separačný program, zapájame sa do zberu papiera, tetrapakov, sme zapojený v projekte Recyklohry

- realizujeme Deň Zeme, starostlivosť o školský areál, bylinnú špirálu, skalky, témy env. výchovy sú rozpracované v TVVP

- pre žiakov sme zabezpečili prezentačný výukový program Dravce, kde žiaci mali možnosť vidieť na vlastné oči rôzne druhy dravcov , vidieť ich let a spôsob lovu

- žiaci 9. ročníka sa zúčastnili akcie Zasaď strom, ktorú pripravili Lesy SR, cieľom bolo zalesnenie časti lesa pod Hradskou horou

- vysádzali sme stromčeky a kríky v areáli školy za pomoci rodičovského združenia

- na našej škole sa uskutočnila mestská konferencia SEPARÁČIK, ktorej cieľom bolo poukázať na dôležitosť separovania odpadu

Podpora vyučovania cudzích jazykov

. od 1. ročníka vyučujeme anglický jazyk

- vyučujúci realizujú so žiakmi aktivity k Európskemu dňu jazykov

- žiaci 1. a 2. ročníka mali možnosť navštevovať záujmový krúžok Jolly Phonics pod vedením skúsenej lektorky

- v 5. 6. a 9. ročníku sme vyučovanie ANJ posilnili dotáckou 1 hodiny

- na 2. stupni vyučujeme od 7. ročníka ako druhý cudzí jazyk skupiny RUJ, NEJ s časovou dotáciou 2 hodiny do týždňa

- každý rok sa žiaci 7.- 8.-9. ročníka zúčstňujú anglického divadelného predstavenia

- v mesiaci máj realizujeme v 8. ročníku skúšobné e-testovanie z predmetu ANJ, kde si žiaci môžu overiť svoje vedomosti, priemerná úspešnosť žiakov našej školy tento rok bola 68,7 %, čo je +14,4 nad priemer oproti výskumnému súboru v SR

- v mesiaci jún žiaci 8.-9. ročníka absolvovali konverzačný kurz s anglickým lektorom v rozsahu 15 vyučovacích hodín

- zapájame žiakov do predmetových olympiád z ANJ, NEJ,

Podpora záujmu žiakov o techniku a praktické činnosti

- šk. roku 2016/17 žiaci 8. ročníka mali zabezpečené vyučovanie fechnickej výchovy v blokoch priamo v dielňach SOŠ stavebnej, v tejto spolupráci chceme pokračovať aj v ďalšom šk. roku.

- vyučovacie hodiny techniky v 5. -9. ročníku vyučujeme v drevodielni a kovodielni

- na hodinách SVP sa žiaci starali o školský areál

- žiaci 1. stupňa využívali školskú kuchynku

- rozvíjali sme praktické pracovné zručnosti žiakov vyrábaním výrobkov na predajné výstavky

- žiaci 9. ročníka sa zúčastnili Vedeckej konferencie

- v rámci hodín techniky sa žiaci 8. ročníka zúčastnili exkurzie v Ikea Industry

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Silné stránky:

- kvalifikovanosť pedagógov je 100 %, vysoká odbornosť vyučovania

- v testovaní T 5, T 9 sa žiaci školy dlhodobo nachádzajú nad celoslovenským priemerom

- úspešnosť žiakov v predmetových súťažiach a olympiádach a tiež športových súťažiach

- výuka anglického jazyka od 1. ročníka, vyučovanie dsruhého cudzieho jazyka v dotácii 2 hod. do týždńa

- prijatie žiakov na stredné školy, kladná väzba zo škôl

- starostlivosť o žiakov so ŠVVP, škola má špeciálneho pedagóga, asistenta učiteľa a realizujeme absolvenstkú prax

- čestný názov školy - spojenie s kultúrnymi hodnotami

- pobočka Knižnice G. F. Belopotockého v priestoroch školy, CVČ a ZUŠ v priestoroch školy

- estetická úroveň vnútorných priestorov školy, starostlivosť o vonkajší areál školy výsadba stromov a kríkov, jazierko, bylinnej špirály

- multifunkčné ihrisko

- ponuka voľno - časových aktivít pre žiakov formou krúžkov

- výborné priestorové a materiálne podmienky pre vyučovací proces, poloodborné učebne

- úspešnosť vo vypracovávaní menších projektov

- podpora vzdelávania pedagógov

- rozvoj enviromentálnych a preventívnych aktivít

- výborná spolupráca s inštitúciami na území mesta

- bohatá činnosť ŠKD, samostatné herne pre oddelenia

- na škole má sídlo Mestský basketbalový klub, máme volejbalovú prípravku pre žiakov v spolupráci s Volejbalovým klubom Lipt. Hrádok

- prezentácia školy na verejnosti

Slabé stránky:

- znižovanie naplnenosti tried - menej finančných prostriedkov

- vysoké prevádzkové náklady

- vyšší vekový priemer pedagogického kolektívu

- okrajová poloha školy, vzhľadom na možnosti prijatia nových žiakov

- škola nemá jazykové laboratótium

- škola nemá rozvinutú spoluprácu so žiadnou družobnou školou

- dlhodobo chýbajúca pracovná sila v školskej jedálni

Príležitosti:

- získavanie finančných prostriedkov cez projekty a granty EÚ

- získavanie finančných prostriedkov za prenájom

- vhodným ŠkVP získať žiakov z iných školských obvodov

- získanie väčšieho počtu vzdelávacích poukazov od žiakov, širšia ponuka krúžkov, oslovenie rodičov na vedenie

- získavanie sponzorskej pomoci od rodičov a verejnosti

- rozvoj aktivít školy a prezentácia na verejnosti

- zapojili sme sa do projektu na zrealizovanie jazykového laboratória a chemickej učebne

- motivácia pedagógov k písaniu projektov

- vzdelávanie pedagógov v oblasti práce so žiakmi so ŠVVP

- rozšírenie spolupráce s MŠ

Ohrozenia:

- demografický vývoj - stály pokles počtu žiakov

- zvyšovanie cien energií - ohrozenie rozpočtu školy, menej finančných prostriedkov zostane na modernizáciu VVP

- vysoký vekový priemer učiteľov

- zvyšovanie počtu žiakov so ŠVVP

- odchod žiakov z 5. ročníka na osemročné gymnáziá a do futbalových a hokejových tried

- vysoká náročnosť nových úloh v rámci informačných systémov štátu

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

Žiaci našej školy pokračujú po absolvovaní ZŠ v štúdiu na stredných školách. Kladieme dôraz na voľbu správneho štúdijného či učebného odboru, aby našli uplatnenie na trhu práce už po skončení strednej školy, alebo pokračovali v štúdiu na vysokej škole. Všetci naši žiaci boli aj v tomto školskom roku po prijímacích skúškach úspešne rozmiestnení.

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania sú veľmi dobré. Napĺňali sme ich hlavne úlohami a aktivitami, ktoré vyplývajú z projektu "Škola podporujúca zdravie".

V škol. roku 2016/2017 sme zabezpečovali:

Škola sa stará o bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie i mimoškolskú činnosť. Na začiatku každého školského roka realizujeme poučenie žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ako aj pred každou hrormadnou akciou

- pod vedením učiteľského zboru upevňovanie triednych kolektívov (cez športové súťaže a akcie v triedach)

- dodržiavame psychohygienu pri vypracovaní rozvrhu

- prevádzkoví zamestnanci školy, vyučujúci a žiaci dbali o čistotu v triedach a vnútorných priestoroch

- udržiavali a starali sme sa o kvetinovú výzdobu školy, zeleň v areáli školy

- žiakov sme zapájali do akcií , ktorých náplňou bol rozvoj zdravého životného štýlu

- priebežne počas školského roka sme organizovalii zber papiera, a viedli žiakov k triedeniu odpadu

- počas školského roka sme pripravovali relácie v školskom rozhlase s environmentálnou tematikou

--realizovali sme aktivity v rámci Národného programu boja proti drogám a prevencie rizikového správania

- na jednotlivých vyučovacích predmetoch sme realizovali výchovu k manželstvu a rodičovstvu a environmentálnu výchovu

- v triedach sme pripravovali aktuálne nástenky venované zdravej výžive, osobnej hygiene a hygiene ústnej dutiny

- počas chrípkových období sme pravidelne monitorovali chorobnosť v triedach, zistenia sme konzultovali s RÚVZ

- žiaci absolvovali pravidelné prehliadky školskej zubnej lekárky

- dbali sme a dodržiavali pitný režim v spolupráci so ŠJ

- využívali sme športový areál a ihriská na vyučovanie TEV, aktivít ŠKD a záujmových krúžkov

- počas školského roka aktívne pracovala stravovacia komisia

- v ŠJ sme dbali na zvyšovanie hygienickej úrovne, plnenie záverov z kontrol a plnení prijatých opatrení

- deti v ŠKD absolvovali denne pobyt vonku , každé oddelenie ŠKD malo samostatnú herňu

- triedni učitelia sa aktívne venovali dodržiavaniu školského poriadku žiakmi a BOZP

- zabezpečujeme opravy a revízie v škole podľa vypracovaného harmonogramu

- zakúpili sme interaktívne tabule , dataprojektory, budujeme poloodborné a odborné učebne

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Basketbalový 26 Ing. Martin Králik
Basketbalový - 1. stupeň ZŠ 8 Ing. Martin Králik
Doučovanie a konzultácie z MAT 17 Mgr. Viera Hyblerová
Doučovanie a priprava na testovanie z MAT a SJL12 Mgr. Lenka Horňáková
Florbal pre 3. - 5. ročník15 Igor Žiaran
JOLLY Phonics ANJ pre 1. a 2. ročník21 Alexandra Záhradníková
Klub čitateľov 3. a 4. ročníka19 Mgr. Dagmar Rumanská
Krúžok LEGO10 Katarína Koudelová
Lyžiarsky20 Katarína Rázusová
MAT a SJL zábavne pre 3. a 4. ročník16 Mgr. Viera Vyšná
Prírodovedný pre 1. - 4. ročník14 Mgr. Eva Maťková
Stolnotenisový pre 6. a 7. ročník14 Ing. Andrea Triznová
Športové hry - pre 5. - 9. ročník21 Mgr. Zuzana Dubovská
Športové hry pre 5.a 6.ročník12 Mgr. Lenka Horňáková
Športové hry pre 7. až 9. ročník12 Mgr. Lenka Horňáková
Športový pre 1. stupeň ZŠ - I.16 Mgr. Slavomír Mác
Športový pre 1. stupeň ZŠ - II.22 Mgr. Slavomír Mác
Turistický pre 3. - 9. ročník23 Anna Žiaranová
Volejbalový12 Mgr. Slavomír Mác

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca s rodičmi

Spoluprácu s rodičmi sme zabezpečovali prostredníctvom Rady rodičov, v ktorej boli zvolení zástupcovia z každej treidy, 4 rodičia pracujú v Rade školy a 2 pracujú v stravovacej komisii.

Dňa 13. októbra 2016 sa uskutočnila plenárna schôdza Rodičovského združenia. Rodičia sa pravidelne stretávali na svojich zasadnutiach, na ktoré bola prizvaná aj riaditeľka školy, ktorá informovala rodičov o aktuálnej situácii v škole, o pripravovaných podujatiach a výsledkoch výchov-vzdelávacieho procesu. RZ počas celého školského roka pomáhalo škole pri financovaní rôznych súťaží, odmien pre žiakov, úhrade cestovného na súťaže a podujatia, poukážok na nákup odmien, príspevky žiakom na plavecký výcvik a iné.

Rodičia boli pravidelne informovaní o výsledkoch svojich detí na triednych rodičovských združeniach alebo konzultáciách.

Rodičovské združenie pripravilo pre našich žiakov napr. MDD pre žiakov 1.-7. roč, žiakom 8.-9. roč. pripravili akciu Sadenie stromčekov pre žiakov 9. roč., pracovníčky lesnej pedagogiky odučili zážitkové hodiny prírodovedy ma 1. stupni.

Spolupráca bola na veľmi dobrej úrovni. Cieľom školy je aj naďaje zvyšovať komunikáciu s rodičmi a snažiť sa o to , aby čo najviac rodičov participovalo na živote školy. Sme otvorení všetkým pripomienkam a podnetom zo strany rodičovskej verejnosti.

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Spolupracovali sme:

- so zriaďovateľom - Mestom Liptovský Mikuláš

- s miestnym odborom Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši

- s Múzeom Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši - besedy, návštevy

- s CŠPP v Liptovskom Mikuláši pri práci s telesne a zdravotne oslabenými žiakmi, ktorých integrujeme v bežných triedach

- s CPPPaP v Liptovskom Mikuláši pri integrácii a vedení žiakov s poruchami učenia a správania, a pri ďalších aktivitách súvisiacich s výchovno-vyučovacím procesom,

- so SOŠ Stavebnou pri zapezpečovaní vyučovania techniky v 8. ročníku

- s Knižnicou G. F. Belopotockého a jej pobočkou v našej ZŠ

- s Mestskou políciou

- s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny

- so ZUŠ J. L. Bellu v Liptovskom Mikuláši - popoludňajšie vyučovanie pre žiakov žijúcich na Podbrezinách

- s CVČ - elokované pracovisko na škole , poskytovanie telocvične na športové súťaže

- s Mestským basketbalovým klubom

- s Volejbalovým klubom Lipt. hrádok

Záver

Vypracovala: PhDr. Eva Vondráková, riaditeľka školy

V Liptovskom Mikuláši, 22. augusta 2017

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 7.9.2017

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Janka Kráľa
    Žiarska 679/13, 031 04 Liptovský Mikuláš
  • +421 x 044/5533973
    mobil: 0911974744

Fotogaléria