Navigácia

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola Janka Kráľa, Žiarska 679/13, Liptovský Mikuláš
Adresa školyŽiarska 679/13, 031 04 Liptovský Miákuláš
Telefón 044/5533973
E-mailzsjankakralalm@gmail.com
WWW stránkazsjankakralalm.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPhDr. Eva Vondráková, riaditeľka školy   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 387

Počet tried: 20

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried32322222220
počet žiakov444061444534374339387
z toho ŠVVP 5638476746
z toho v ŠKD          

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2017
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJDRVETVFYZGEOHUVCHEINVINFMATNAVNAVNEJ
1.A1,05   1  1   1,411  
1.B               
1.C1   1  1   1,191  
2.A1,1   1  1  11,711  
2.B1   1  1  11,051  
3.A1,33   1  1 1 1,221  
3.B1,11   1  1 1 1,321  
3.C1,24   1  1 1 1,431  
4.A1,61   1  1 1 1,611  
4.B1,42   1  1 1,05 1,531  
5.A1,681,551,5   1,771,18  1,052   
5.B1,911,832,13   2,041,3  1,132,09   
6.A1,891,892,17  2,222,281,28  1,062,33   
6.B1,871,671,87  1,871,871,33  1,272,53   
7.A2,111,722,06  2,222,221,331,78 12,5  1,89
7.B21,561,89  2,282,111,391,89 1,172,28  2,2
8.A1,51,411,59  1,821,64 1,64 12,23   
8.B1,851,752,4  2,152,1 2,15 1,052,75   
9.A1,791,952,63  2,791,95 2,42 12,68  2,86
9.B2,222,942,63  2,332,21 2,33 1,172,56  2

TriedaOBNOBVPOHPRVPRIPRIPVORTVRUJSJLSPRSVPTECHTSVTEV
1.A      1,05  1,321  1 
1.B               
1.C      1  1,331  1 
2.A      1,05  1,481  1 
2.B      1,05  1,211  1 
3.A     1,22   1,441   1
3.B     1,11   1,261   1
3.C     1,1   1,331   1
4.A   1 1,09   1,481   1
4.B   1 1,21   1,891   1
5.A         2,091    
5.B         2,131    
6.A1,61        2,171    
6.B1,47        2,21    
7.A1,5       2,292,281    
7.B1,61       1,832,51    
8.A1,18       1,432,051    
8.B1,8       2,352,51    
9.A1,63       2,082,681    
9.B1,33       2,572,631    

TriedaTRHTRHTVVTVČVLAVYUVYVZEM
1.A      1 
1.B        
1.C      1 
2.A      1 
2.B      1 
3.A    1,28 1 
3.B    1,11 1 
3.C    1,19 1 
4.A    1,09 1 
4.B    1,63 1 
5.A        
5.B        
6.A        
6.B        
7.A        
7.B        
8.A        
8.B        
9.A        
9.B        

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A222110
1.B0000
1.C222101
2.A212100
2.B191900
3.A191801
3.B201901
3.C222101
4.A242301
4.B201901
5.A222200
5.B232300
6.A181800
6.B161501
7.A181800
7.B191801
8.A232201
8.B202000
9.A201901
9.B191900

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.A22148767,59148767,5900,00
1.B000,0000,0000,00
1.C2283437,9183437,9100,00
2.A21128060,95128060,9500,00
2.B1964834,1164834,1100,00
3.A19117461,79117461,7900,00
3.B20104852,40104852,4000,00
3.C2283437,9183437,9100,00
4.A24106244,25106244,2500,00
4.B20154677,30154677,3000,00
5.A22137862,64137862,6400,00
5.B23138660,26138660,2600,00
6.A18151584,17151584,1700,00
6.B16140787,94140787,9400,00
7.A181913106,281913106,2800,00
7.B19148378,05148378,0500,00
8.A23159669,39159669,3900,00
8.B20173286,60173186,5510,05
9.A20196198,05196198,0500,00
9.B19170589,74170289,5830,16

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku32322222220
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka   
Bežných tried   
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2016/2017 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2016/2017, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Basketbalový 26  
Basketbalový - 1. stupeň ZŠ 8 Ing. Martin Králik
Doučovanie a konzultácie z MAT 17 Mgr. Viera Hyblerová
Doučovanie a priprava na testovanie z MAT a SJL12 Mgr. Lenka Horňáková
Florbal pre 3. - 5. ročník15  
JOLLY Phonics ANJ pre 1. a 2. ročník21  
Klub čitateľov 3. a 4. ročníka19 Mgr. Dagmar Rumanská
Krúžok LEGO10 Katarína Koudelová
Lyžiarsky20  
MAT a SJL zábavne pre 3. a 4. ročník16 Mgr. Viera Vyšná
Prírodovedný pre 1. - 4. ročník14 Mgr. Iveta Čičvarová
Stolnotenisový pre 6. a 7. ročník14 Ing. Andrea Triznová
Športové hry - pre 5. - 9. ročník21 Mgr. Zuzana Dubovská
Športové hry pre 5.a 6.ročník12 Mgr. Lenka Horňáková
Športové hry pre 7. až 9. ročník12 Mgr. Lenka Horňáková
Športový pre 1. stupeň ZŠ - I.16 Mgr. Slavomír Mác
Športový pre 1. stupeň ZŠ - II.22 Mgr. Slavomír Mác
Turistický pre 3. - 9. ročník23 Anna Žiaranová
Volejbalový12 Mgr. Slavomír Mác

Záver

Vypracoval: PhDr. Eva Vondráková, riaditeľka školy

V Liptovskom Mikuláši, 4. júla 2017

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Janka Kráľa
    Žiarska 679/13, 031 04 Liptovský Mikuláš
  • +421 x 044/5533973
    mobil: 0911974744

Fotogaléria