Navigácia

O škole

Charakteristika školy

Základná škola je umiestnená v mestskej časti Liptovského Mikuláša sídliska Podbreziny, ktorého súčasná kapacita je viac ako 9 500 obyvateľov. Výstavba školy začala v roku 1988, v čase, kedy počet obyvateľov sídliska bol výší ako 11 000 obyvateľov. Z dôvodu zaostávania občianskej vybavenosti sídliska plnili deti povinnú školskú dochádzku v základných školách umiestnených na území mesta v iných mestských častiach.

Škola  bola projektovaná ako 32 triedna základná škola so všetkým vybavením vrátane školskej kuchyne a jedálne. Jej prvá časť  18 triedny učebňový pavilón  bol odovzdaný do užívania 1. 9. 1989. V tomto čase začalo chodiť do školy 8 tried žiakov 1.ročníka. Ostatné triedy slúžili škole ako skladové priestory a 2 triedy slúžili ako upravená výdajná školská kuchyňa.

V nasledujúcom školskom roku 1990/1991 boli dané do užívania postupne všetky školské priestory a škola začala fungovať ako plno organizovaná základná škola. Je počet tried sa zvýšil už v tomto školskom roku z 8 na 26 tried.

Najvyšší počet žiakov ktorí navštevovali školu bol v školskom roku  1992/1993  v 38 triedach navštevovalo školu 1130 žiakov. Od tohoto školského roku sa počet tried a žiakov z dôvodu demografického poklesu detí začína sústavne znižovať.

                                                                                                                                                                                            V školskom roku 2015/2016 bude na I. stupni ZŠ v 9 triedach 197 žiakov, na II. stupni v 10. triedach 204 žiakov, z toho 195 dievčat a 206 chlapcov.

 

Vízia - Škola je tu pre ľudí:

1. Pre žiaka je základným pilierom osobného rastu

2. Pre rodiča partnerom pri výchove detí

3. Pre učiteľa miestom, kde napĺňa svoje poslanie

4. Pre región je centrom celoživotného vzdelávania, športu, kultúry, spoločenského života v mieste svojho sídla.

 

Pedagogický princíp školy

 • Škola umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch a hlboké odborné vedomosti vo všetkých zvolených voliteľných predmetoch.

 • Umožní rozvoj kľúčových kompetencií v oblasti komunikatívnosti, flexibilnosti, tvorivosti, aby si vedeli vyhľadať žiaci informácie, vedeli prezentovať svoju prácu, vedeli zoradiť informácie do systému.

 • Dá šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech.

 • Škola zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní. Pripraví človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného seba motivácie k celoživotnému vzdelávaniu.

 • Kladieme si za cieľ dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov i pedagógov v našej škole.

 • Zabezpečíme kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivýchžiakov.

 • Budeme formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie.

 • Budeme vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov. V spolupráci s rodičmi žiakov vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí.

 • Veľký dôraz budeme hneď od začiatku klásť na vytvorenie dobrého tímu v triede, na rozvíjanie sebapoznania a seba hodnotenia žiaka. Intenzívne to bude v  prvých týždňoch septembra, v ktorých vyčleníme hodiny na blokové vyučovanie, resp. kurzy, zamerané na sebahodnotenie. Cieľom bude, aby žiaci získali dobrý učebný štýl, poznali svoje silné a svoje slabé stránky, vedeli odbúrať stres“. 

 

Hodnoty, o ktoré sa budeme opierať:

Poznanie - vyplýva z vyučovacieho procesu

Kvalita - kvalitný ŠKVP, ktorý poskytuje žiakovi rozvoj kľúčových kompetencií, kvalifikovaný pedagogický zbor, vyučovacie výsledky

Pomoc - spolupráca a tímové poradenstvo

Radosť - každý žiak môže zažiť pocit úspechu

Rovnoprávnosť - rovnaké podmienky pre všetkých žiakov

Zodpovednosť - za seba, za svoje činy

Zlepšovanie a spolupráca - poučenie sa chýb, dosiahnutie spoločného cieľa

Tolerancia - kultúra vzťahov postavená na tom, že každý má mať rovnaké príležitosti pre svoj rozvoj

 

 

Rekonštrukcia ihriska

       
Od 13. augusta 2009 v našom areáli začala firma Invest a.s., Oravská Jasenica s rekonštrukciou školských ihrísk, na ktoré získala mestská samospráva z Nórskeho finančného mechanizmu viac ako 26 500 EUR (8 000 000 SK). Ihrisko získa nový šat, s novými umelohmotnými povrchmi, slúžiacimi pre športy futbal, basketbal, volejbal, tenis. Súčasťou ihriska bude aj sektor pre ľahkú atletiku. Ihrisko nebude slúžiť len škole, ale bude využívané aj verejnosťou a hlavne mládežou sídliska Podbreziny k zmysluplnému tráveniu voľného času. 
Foto z rekonštrukcie v albume.

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Janka Kráľa
  Žiarska 679/13, 031 04 Liptovský Mikuláš
 • +421 x 044/5533973
  mobil: 0911974744

Fotogaléria